Købsinformation Mekonomen

Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelserne udleveres sammen med kunde- og MekoOnline oprettelsen eller på opfordring.
Købsinformationen forefindes på Mekonomens hjemmeside.

Generelle betingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra
og handler indgået med Mekonomen. Enhver fravigelse af de generelle salgs- og
leveringsbetingelser, kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Mekonomen eller med mindre
andet følger af dansk rets almindelige regler. Der tages forbehold for fejl og mangler på
hjemmesiden, herunder prisændringer, tastefejl, udsolgte varer o. lign.

Bestilling over nettet
Ved bestilling via nettet gives svar/ordrebekræftelse.

Levering
Levering sker ab lager, medmindre andet er aftalt. Der tages imidlertid forbehold for
udsolgte og eventuelle udgåede varer.
Ved aftalt forsendelse er alle opgivne leveringstider er uden forbindende. Aflæsning af
varer sker kun, hvis der er personer på stedet til at modtage varerne, medmindre
andet er aftalt skriftligt. Er aflæsning aftalt uden person til at modtage varerne, aflæsses
for modtagers risiko. Ved levering beregnes et fragtgebyr pr. levering.
Leverancer sker normalt i engangsemballage, som ikke tages retur.

Risikoen for varer
Risiko for købte varer overgår til køber ved levering.

Priser
Priser i Mekonomens katalog er dagsaktuelle priser. Mekonomen forbeholder sig ret til
løbende at justere priserne. Der tages forbehold for prisændringer som følge af told- og
kursændringer samt trykfejl.

Betaling
Betaling sker, hvis andet ikke er aftalt, ved købers modtagelse af varen. Man kan vælge
mellem at betale kontant eller at betale med kredit-/betalings- eller Mekokort.
Har parterne aftalt kredit sker betaling iht. kreditaftalen

Misligholdelse
Ved forsinket eller manglende betaling bortfalder Mekonomens forpligtelser ved
reklamationer og mangler. Mekonomen bevarer ejendomsretten til produkterne, indtil
betaling i sin helhed er sket.

Garanti
Mekonomen giver 3 års garanti på fabrikations- og materialefejl på alle solgte varer.
Normal slitage omfattes ikke af garantien. Garantien gælder for normal brug af varen.
Garantien gælder ikke skader, som opstår på grund af uforsigtighed, fejlmontering,
forsømmelse, uheld, erhvervs- eller konkurrencemæssig brug. Når der opstår fejl på en
vare, reklameres indenfor rimelig tid og uden ophold, efter fejlen er opdaget. Varen byttes
til en ny eller repareres uden beregning. Kvittering gælder som garantibevis. Kvittering
skal altid fremvises ved garantikrav. Kontroller altid, at modtagne varer, svarer til
bestillingen.
Forsendelse af returvarer sker på eget ansvar. Mekonomen er uden ansvar for enhver
forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Returnering af varer
Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Mekonomen i hvert enkelt
tilfælde. Returnering vil kun være mulig for kurante- og ubrugte varer i ubeskadiget,
original emballage sammen med fakturaoplysninger/-nummer. For returnering kan
beregnes et administrationsgebyr. Kreditering sker med fradrag af afholdte
omkostninger. Al returnering skal ske franko.

Depositumdele skal returneres i original emballage. Skaffevarer og originaldele tages ikke retur.

Produktansvar
Mekonomen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller personskade som
indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Mekonomen er heller ikke ansvarlig
for skade på produkter der fremstilles af køber, eller på produkter hvori disse indgår.
Mekonomen har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, men for skade på personer
eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser,
hæfter Mekonomen kun i det omfang, ansvaret kan pålægges Mekonomen. Mekonomen
påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte
tab.

Mekonomen er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende
lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af
loven.

Tvister og lovvalg
Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser
og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter
dansk ret ved Mekonomens værneting.

Ansvarsbegrænsning
Mekonomen A/S påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning
herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Forbehold
Der tages forbehold for tryk- og prisfejl samt for udsolgte og udgåede varer.

Billeder og produktbeskrivelser
Der tages forbehold for afvigelser mellem de vidste billeder, og det faktiske udseende af
enkelte produkter. Der tages forbehold for fejl og mangler i produktbeskrivelser.

Kataloger
Informationerne i katalogerne inkl. monteringsvejledningerne er vejledende, og eventuelle
fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af
varer fra Mekonomen.

Force Majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige
uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer,
ildebrand, beskadigelse af Mekonomen eller leverandørernes produktionsapparat,
svigtende transportmuligheder, import eller eksportforhold samt enhver anden
begivenhed, der hindrer/begrænser os i at levere varen.
Mekonomen har valget mellem at hæve handlen, hæve en del af den, eller at levere så
snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Mekonomen friholdes for ethvert tab
som følge af den manglende levering.

Fortrydelsesret
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler
fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber returnerer det bestilte til Mekonomen i
samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at
tilbagelevere det købte i en Mekonomen butik eller sende det med posten eller anden
fragtfører til Mekonomen. Køber kan, ved forsendelser, undlade at modtage forsendelsen
og på den måde fortryde købet. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

Ved handelskøb på købekontrakt med ejendomsforbehold:

Køb på kredit af maskiner, lifte, inventar, værktøj og andre produkter som ikke er til
forbrug foregår altid på købekontrakt med ejendomsforbehold med mindre andet er aftalt.

Ejendomsforbehold:
Det solgte inkl.. tilbehør er solgt med ejendomsforhold og er sælgers ejendom, indtil
køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle
udgifter vedrørende det solgte som måtte være afholdt af sælger på købers vegne

Misligholdelse:
Ved forsinket eller manglende betaling bortfalder Mekonomens forpligtelser ved
reklamationer og mangler. Mekonomen bevarer ejendomsretten til produkterne, indtil
betaling i sin helhed er sket.

Misligholdes kontrakten, er sælger berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel og kan
straks kræve det solgte udleveret fra køber, hans bo eller besidderes. Køber har i så
tilfælde pligt til at udlevere det solgte og godtgøre sælger hans tab ved misligholdelsen.
Går køber konkurs, virksomheden rekonstrueres eller åbner forhandling om akkord, er
sælgeren berettiget til at ophæve kontrakten, hvis boet, på opfordring, ikke inden 24
timer, efter at sælger at være blevet opfordret dertil, erklærer at ville indtræde i handlen.

Betaling:
Er købers betaling ikke modtaget senest 30 dage efter beløbets forfaldsdato, jfr. I øvrigt
kreditaftalelovens § 29, eller misligholder køber væsentligt sine forpligtelser, er
restkøbesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger straks forfalden til
betaling.

Købers forpligtelser:
Så længe kontraktforholdet eksistere, skal køber opbevare og vedligeholde det solgte
forskriftsmæssigt. Skade på det solgte ud over, hvad sædvanligt slid medfører, skal
erstattes. Køber forpligter sig til ikke uden sælgerens skriftlige samtykke at flytte,
pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte. Køber erklærer
udtrykkeligt, at det solgte ikke vil blive indlagt i fast ejendom på en sådan måde, at
sælgers ejendomsret kan tilsidesættes, jfr. Tinglysningslovens § 38 eller andre retsregler,
og dette er fra sælgers side en udtrykkelig forudsætning for denne kontrakts indgåelse.

Forsikring:
Køber har pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde
værdi og på begæring afgive sædvanlig forsikringsdeklaration (panthaverdeklaration) til
sælger. Såfremt køber ikke overholder denne forpligtelse, har sælger ret til for købers
regning at tegne tilsvarende forsikring. Hvis en forsikringsbegivenhed indtræder, har
sælger ret til at få dækket sit tab forlods af forsikringssummen.